دیدگاه منفی

 

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند.روز بعد ضمن صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایه اش در حال اویزان کردن رخت های شسته است وگفت  لباسهاچندان تمیز نیست انگارنمی داند چطور لباس بشوید. احتمالا باید پودر لباس شویی بهتری بخرد   

همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت.هربارکه زن همسایه لباس های شسته اش را برای خشک شدن اویزان می کرد زن جوان همان حرف را تکرار می کرد تا اینکه حدود یک ماه بعد روزی از دیدن لباس های تمیزروی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت.یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده ام که چه کسی درست لباس شستن را یادش داده!

 

مردپاسخ داد  .  من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره هارو تمیز کردم   

  وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می کنیم.انچه می بینیم به درجات شفافیت پنجره ای که از ان مشغول نگاه کردن هستیم .بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی بد نیست توجه کنیم به اینکه خود در ان لحظه چه ذهنیتی داریم واز خودمان بپرسیم ایا امادگی ان را داریم که به جای قضاوت کردن فردی که می بینیم.از جنبه های مثبت او باشد .

 

golpasand.com

 

/ 0 نظر / 5 بازدید